30maj

Bristen på utbildade installatörer i Sverige är inte bara en statistik, det är en realitet med betydande konsekvenser för samhället och näringslivet. Med en stadigt växande efterfrågan och enligt Svenskt Näringsliv en avsaknad av hela 30 000 kvalificerade installatörer, står vi inför utmaningar som kräver omedelbara åtgärder. Bristen beror dels på stora pensionsavgångar, men lika mycket på att teknikutvecklingen är mycket snabbare idag än tidigare.

Först och främst påverkar bristen på installatörer infrastrukturutvecklingen i landet. Utbyggnad av elnät, telekommunikation och andra viktiga system kan bli försenade, vilket hindrar samhällets framsteg inom energiomställningen. Kompetensbristen innebär även längre väntetider och sämre service för dem som är i behov av installationer, reparationer eller underhåll. Det kan innebära att privatpersoner och företag får svårigheter att få snabb och pålitlig service, vilket kan påverka deras verksamhet och vardagsliv negativt.

Utöver detta kan den minskade tillgången på kompetenta installatörer hämma innovationshastigheten och försvåra framstegen inom hållbarhetsområdet. Teknikutvecklingen går i en rasande fart, och företagen behöver snabbt kunna implementera och dra nytta av den senaste teknologin för att främja hållbara lösningar. Men utan tillräckligt med installatörer som har den rätta kunskapen och kompetensen att installera och underhålla dessa system, riskerar vi att missa möjligheter till teknisk utveckling, klimatförbättringar och ökad konkurrenskraft inom hållbarhetsområdet.

Inte minst är det viktigt att nämna säkerhetsaspekten. Bristen på utbildade installatörer kan resultera i felaktiga eller otillräckligt utförda installationer, vilket i sin tur kan leda till olyckor, skador och funktionsfel i elektriska system. Att ha tillgång till kompetenta och välutbildade installatörer är avgörande för att säkerställa både människors säkerhet och skydd av egendom.

För att tackla denna brist är ett nära samarbete mellan näringslivet och skolan en betydande faktor. På Boost Technical Power är vi engagerade i att försöka lösa denna utmaning. Genom vår mobilteknikerutbildning arbetar vi tätt tillsammans med utbildningsföretag för att öka antalet utbildade tekniker och säkerställa att samhällets behov möts. Vi är helt övertygade om att det krävs för att möta våra kunders behov framåt och kommer löpande att ingå i nya utbildningskoncept för att främja installationsbranschen.

Vi tror på en framtid där kompetensflödet aldrig sinar och där vi har tillräckligt med utbildade installatörer för att möta de växande kraven. Genom att investera i utbildning och främja samarbeten mellan näringsliv och skola kan vi tillsammans bygga en stark och hållbar grund för framtidens infrastruktur.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *